REPUBLIC OF SILESIA


Flag of Silesia
Silesian Eagle

Flag of Silesia
REPUBLIKA S'LOONSKO
GUOS WOLNEGO S'LOONSKA -
THE VOICE OF FREE SILESIA
P.O.BOX 248, Port Richey, FL 34673, USA, tel. 727-945-3087  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYH - msz@republikasilesia.com, Minister of Foreign Affeirs, contact
PIYRSZO INTERNETOWO STROONA WE JYNZYKU S'LOONSKIM - 1994 - FIRST INTERNET PAGE IN SILESIAN LANGUAGE!

Coins of Republic of Silesia - Geld Republiki S'loonskij
Buy 1 Karlik - the Coin of Republic of Silesia.
1 Karlik - Republic of Slesia1 Karlik - Republic of Silesia

Kup 1 Karlik - Moneta Republiki S'loonskij.
Au - Gold - Zuoto /
Si - Silver - Srebro
PODANIE O S'LOONSKE OBYWATELSTWO
Silesian Stickers
APPLICATION FOR SILESIAN CITIZENSHIP
Nowiny - News 

Facebook Pages

Facebook Group
http://republikasilesia.com/nowiny/

Zwioonzek Narodowos'ci S'loonskij - http://www.zlns.ubf.pl/news.php


Deklaracjo Praw Ludzkih
Artykoou 15
1 Korzdy mo prawo do narodowos'ci ( Sl'oonzoki tyrz)
2 Rzodyn nimo prawa zakozywac' narodowosci abo zabrooniac' zmiyniac' swoja narodowos'c' ( korzdy S'loonzok je ze narodu S'loonskigo i mo do tego prawo )

Universal Declaration of Human Rights
Article 15 
  1. Everyone has the right to a nationality.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

MUZYKA - S'LOONSKO -SILESIAN MUSIC
S'loonsko Lista Szlageroow - Silesian Music Hit List

TV
Cajtoongi - Newspapers:
http://www.nowagazetaslaska.eu

Wywiad ze nojstarszym obywatelym S'loonskim (9-5-2013) - Aleksander Nieradzik - suhej
The interview with the oldest Silesian Citizen (9-5-2013) in Silesian Language - Aleksander Nieradzik - listen
Aleksander Nieradzik umar we Marcy 2014.- Aleksander Pass The Way in March, 2014 at the age of 93
S'loonske Radio - Silesian Radio:
Radio Piekary - http://tunein.com/radio/Radio-Piekary-887-s10305/
Radio Bercik -
http://tunein.com/radio/Radio-Bercik-Silesia-s119110/
Radio Silesia http://tunein.com/radio/Radio-Silesia-s77876/
Radio Silesia Club - http://tunein.com/radio/Radio-Silesia-Club-s109099/
Radio Silesia - Germany :
cyknij i suhej
Silesian Radio
click & listen
cyknij i suhej
Silesian Radio
click & listen
cyknij i suhej
Silesian Radio
click & listen
cyknij i suhej
Silesian Radio
click & listen

Free Silesia
Sklepik S'lonski
Silesian Gift Store
Silesian Store
s'loonsko koszulkas'loonsko koszulkas'loonsko koszulka

Z przodu napis: SILESIUS, NON POLONUS, Anzelm Eforyn 1531* Z tyłu napis: ŚLĄZAK, NIE POLAK, Spis powszechny 2011

*Anzelm Eforyn - śląski humanista i lekarz. Był mianowany pierwszym lekarzem Krakowa. Korespondował z Erazmem z Rotterdamu i to właśnie w tych listach z roku 1531 zachowało się zdanie "SILESIUS, NON POLONUS" (Ślązak, nie Polak).

Front of T Shirt Says: Silesius, Non Polonus, Anzelm Eforyn 1531, Back: Silesian, Not Polish, National Count 2011.
Anzelm Eforyn was Silesian medical doctor. He was named the first doctor of Crokow. He wrote with Erazm from Rotterdam and from those letters came famous saying - Silesius, Non Polonus - Silesian - not Polish.

KOONKURS JYNZYKA S'LOONSKIGO 
Free Silesia
projektowou / designed by karlik@republikasilesia.com
CONTEST FOR BEST WRITING IN SILESIAN LANGUAGE

ZAPISZ SIE DO ZWIOONZKU LUDNOSCI NARODOWOS'CI S'LOONSKIJ
 KSIOONRZKI, SUOWNIKI - BOOKS, DICTIONARIES
Dictionary
FIRST DICTIONARY EVER
 SILESIAN, ENGLISH GERMAN

History of Silesian Nation
PRAWDZIWO HISTORIO NARODA S'LOONSKIGO
 

THE TRUE HISTORY OF SILESIAN NATION

 


Silesian PatchOreu S'loonski
SZTUKA - ART
S'LOONSKE ARTYSTY - JE RZES' ARTYSTA - ZAPISZ SIE DO NOS  SILESIAN ARTIST IN ARTISTS COMMUNITY - MY NEW ART www.ArtMart.cc

TURYSTYKA - TOURISM
Noclegi malopolska wynajem mieszkan krakau hotel hotel wroclaw warszawa hotele caracas hotels hotels i asuncion hotels in mexico lima hotels travel linksDodej Linki - Add Your Link
CERTIFICATES OF SILESIAN CITIZENSHIP
CERTYFIKATY OBYWATELSTWA S'LOONSKIGO
MOSZ CIEKAWE STROONY NA TYMAT S'LOONSKI? - UOTWOORZ SWOJA - STROONA WE REPUBLICE S'LOONSKIJ
www.republikasilesia.com/twojeimie/
i twooj  email twojeimie@republikasilesia.com
PLACE YOUR INTERESTING MATERIAL TO YOUR OWN WEBSITE IN REPUBLIC OF SILESIAAFFILIATES LOG IN
Art Mart - Sell Buy Trade your Art www.artmart.cc

PODANIE O S'LOONSKE
OBYWATELSTWO
APPLICATION FOR
SILESIAN CITIZENSHIP
NOWINY S'LOONSKE
SILESIAN NEWS
RADIO Zwiydzoomy Swiat

Silesian Virtual Travel
SHOPPING MAPA S'LOONSKA
MAP OF SILESIA
KSIYNGARNIO
BOOKSTORE 
ELEMYNTORZ
SILESIAN ABC
FOTOGRAFIO
PHOTOGRAPHY
VIDEO web email

LINKS
LINKI
KOONSTYTUCJO
Verfassung für die
Republik Schlesien
BUSINESS CLUB PRZOCIELE
RUHU
AUTONOOMI
S'LOONSKA
SILESIA JOURNAL SILESIANA CITIZENS OF
REPUBLIKA SILESIA
OBYWATELE
SUOWNIK S'LOONSKI
SILESIAN DICTIONARY
JYNZYK
S'LOONSKI
KAROLINKA CLUB SILESIA
CLUB 
S'LOONZOKI - SILESIANS Mapy - Maps


 OBYWATELE
 CITIZENS

WARZYMY
PO S'LOONSKU
SILESIAN COOKING 
MUZYKA - SILESIAN
MUSIC
RADIO S'LOONSKE
 SILESIAN RADIO
RZOOND
GOVERNMENT
Przis'lij swooj fotoreportarz uo S'loonskih miejscah.
Become Photo reporter about Silesian places and subjects - email us your photos or pages ready for publishing.


Goorny S'loonsk
Upper Silesia
Dolny Sloonsk
Lower Silesia

Niedobczyce
Rydooutowy
Rybnik
Niewiadom

Reklama - Commercials:
Energized Water - Atoms for your health Energized Water Energizowano Woda - Atoomy na twoje zdrowie.
Gardens-Oasis.comTree in Texas by Ted Jec
Community of Gardens in Peace & Harmony with Nature.

www.republikasilesia.com