Witejcie Synki,
 
Dobrze rze rozprawiocie nad naszym jynzykym s'loonskim.
 
Irek - nojgorzij sie je przeuoomac'.  Jo jurz nad tym jynzykym robia uod 1994 roku. Tyrz rzeh szczylou niykedy buyndy i zastosowou rzeh zuo metoda karo potym byua korektowano.
 
Guoowno zasada - rzeby to sie to czytauo tak jak brzmi  po s'loonsku a drugo to je - uatwo i wyraz'no metoda.
 
S'loonsk tyrz mo swoje regioony i korzdy troha inaczyj wuado tym naszym s'loonskim jynzykym ale to je yno urok i wielki plus. Sam sie jurz korzdy pisze tak jak we jego regioonie sie urzywo wyrazy i lekko inno pisownio tyh wyrazoow. Czy to nima fajne rze zarozki wiymy czy synek je ze Opolskigo S'loonska, Zaolzio abo spod Niydobczyc? Tam sie godo - ida dudoom a niy do doom.
 
Ta nasza rozprawa wsadzoom do :
http://www.republikasilesia.com/RS/jynzyksiloonski.html
 
Antoonimu sie to udauo super z wyjas'niyniami - niybayda poprawiou go sam bo lepij niyumia.
 
Irek i inksze synki - jo wiym rze przeuoomac' sie nima leko ale... mys'la rze jak zaczniesz pisac' we jynzyku s'loonskim jaki my stworzyli to bydziesz naprowda lubiou pisac' po naszymu.
 
How Cie sie,
 
Tadzik.
 
 
 


Witej Irek !
Niy goorsz sie, ale byda Cie dali myncou, coby bouy jakes' wnioski z naszego mys'lynioi coby na poczontek przynajmniyj my uoba aby porozumieli sie co do niykeryh powodoow i argumyntoow za takom abo inkszom pisowniom. Wrocoom tak jak uon'skym razym do Twojigo tekstu ( ymajla), coby jeszcze roz przemys'lec' i wytumaczyc' niykere powody. Te powody dom na zielono.
----- Original Message -----
From:Ireneusz Czaja
To: antonirespondek@poczta.onet.pl
Sent: Friday, October 26, 2001 3:22 PM
Subject: Re: Poroownanie pisanio.
 Pyrsk !
Pyrsk !
Dziynki za ymaila i juz godom co mysla . Sam zes trefiol richtik na punktDziynki za ymajla i jurz goodom co mys'la. Sam rzes' trefiou rihtig na poonkt
Twoje ymaila gorzi brzmi uod ymajla juz ( bez kropki )  gorzi brzmi uod jurz godom gorzi brzmi uod  goodom Tu sie troha zatrzymom coby pedziec', co dwa "oo" som propozycjom keryj zadaniymjest zastompiynie "ó", abo zaznaczyniym potrzeby uodmiynnyj wymowy, abo pouorzynio akcyntu. W tym przypadku hodzi uo akcynt. mysla gorzi brzmi uod  mys'la zes gorzi brzmi uod  rzes'
trefiol gorzi brzmi uod  trefiou
richtik niy nawionzuje do niymieckego piyrwowzoru tak jak rihtig
same "h" je tu ino konsekwyncjom przyjyntyj zasady, co niy je nom potrzebne "ch"
punkt gorzi brzmi uod  poonkt kaj lepi je zaznaczony akcynt w tym suowie i przez co                                                         stowo sie uono autyntycznie s'loonske  Takom analizom szuo by uobjoon'c' couki tekst, ale niy byda dali Cie tym mynczou, a poza tym znom Twoja intyligyncjo i wiym rze reszta przykuadoow som sie bydzieszumiou wytumaczyc'. Jak by ci z czyms' szuo gorzij, to dej znac', to sie razym nad tym zastanowiymy.
kery cza jeszcz roz "szolontac" - jo wiym ze tak jak jo szkryklom to niyma tokery trza jeszcze roz "szeloontnoon'c'" - jo wiym rze tak jak jo szkryflom to niy je to
za dobre wyjscie z "opresji" , ale juz zech przeanalizowol te inkszeza dobre wyn's'cie z " kozigo rogu", ale jurz rzeh przeanalizowou te inksze
szkryklania i niy mysla zeby one boly tym prawdziwym wyjsciym do nosszkryflania i niy mys'la coby uone bouy po prowdzie wyn's'ciym dloo nosslonzokow(kej sie rozlazi o naszo pisownia) . Idzie tysz pisac np bol - bou ,s'loonzokoow ( kej sie rozuazi uo naszo pisownia ).Idzie tyrz pisac' np(?) by?-bo?-bou,ale som potym take slowa w kerych to niy zdowo egzaminu . A to co je naale som potym take suowa w keryh to niy zdowo egzaminu. A to co je naRS to mie osobiscie (pisza uczciwie tak jak mysla - mozno sie myla) sieRS to mje uosobis'cie ( pisza uczciwie tak jak mys'la - morzno sie myla ) siewydowo trocha niynaturalne (jak sie rozlazi o te nastympowanie po sobie rrwydowo troha niynaturalne ( jak sie rozuazi uo te nastympowanie po sobie rr (?)abo inkszych dopelliterow) .abo inkszyh doppeltliteroow ).
Niywiym mozno to je moj blond ze to tak widza , ale to cza by jeszcze wNiy wiym morzno to je mooj buond rze to tak widza, ale to trza by jeszcze w
szyrszym gronie przedyskutowac . Tyn krok kery je zrobiony na RS jeszyrszym groonie uobgoodac'. Tyn krok kery je zrobiony na RS jewlasciwy , ale to je ino piyrszy krok(wedug mie) . Bydymy mieli z tomwuas'ciwy, ale to je ino piyrszy krok ( wedug mie ). Bydymy mieli z tomnaszom pisowniom nojwiynkszo "przeprawa" ze wszyskich z jakimi sienaszom pisowniom nojwiynkszo "przeprawa" ze wszystkih z jakymi siestyknymy- to je zicher . Ale mysla ze jak sie nom udo na to skerowac uwagastykomy - to je ziher. Ale mys'la rze jak sie nom udo na to skerowac' uwagaszpecow od godki to sprawa sie pokulo - ino jak to szafnonc (na razieszpecow uod goodki to sprawa sie pokulo - ino jak szafnon'c' ( na razieniywiym) . Koncza iniy wiym). Kon'cza iPyrsk !Pyrsk !

PSPS

Twoja krytyka jak zawsze je na miejscu i ciesza sie ze godosz colko prowdaTwoja krytyka jak zawdy je na miejscu i ciesza sie rze goodosz couko prowda
kero mosz na mysli - keby kozdy tak robiol to by my byli konsek dalyj .kero mosz na mys'li - keby korzdy tak robiou, to by my byli konsek dalyj.Niykere suowa rzeh podmiyniou, bo u mie inksze som w urzyciu

szkryflom " kozigo rogu" doppeltliteroow niymiecki piyrwowzoor uobgoodac' zawdy Te duge s'loonske "oo" zaakcyntowane jak w poprzedniym suowie niykerzy np.Ludwik Zogaua z Hajduk Wielkich pisze jak w tytule swojigo tomiku:"Wspominki niypoprawnego malkontynta". Jak widzisz Uon ino te jedne S'loonske "o", tak pisane jego metodomzaznaczouw tytule, bo ino uone jedno musi byc' wymowiane przecioongle, z akcyntym i z inkszom wymowoom nirz "o".
I jak sie wszystke wyrazy z "oo" przeczytosz po naszymu, to spohopisz rze uone muszom byc' w nih jakos' uodroorznione uod zwykuego, polskego "o".
A rze w RS i mie uosobis'cie pryndzy sie napisze na tastaturze dwa razy "o" nirz tak jak u Zogauy "o" kere wymago uoperowanio myszkom i klikanio niom na pasku narzyn'dzi na tasta "U",  bezto stosujymy "oo". Ale rze zapis Zogauy je tyrz niyzgorszy, to Ci zacytuja koncek Jego kolyndy,bo niydugo nom sie przydo: 

( na melodio "Przybie?eli do Betlejem )
 
                    Przyszli my sam ...
 
                    1. Przyszli my sam do Jorgusia z kolyndom,
                          Coby ?lonskom sie podzieli? gawyndom.
                                 Niy bydymy sie ju? smuci?
                                 Kej Luckowe piosnki nuci?
                                 Zacznie nom, Krzysiu som.
 
                    2. Si?d?my wszyscy i podejmy se rynce,
                         Za?piywejmy wspólnym g?osym w podziynce,
                                 Niych kolynda zagrzmi gromko,
                                 Narodzi?o sie Dzieciontko,
                                 W sercu nom, w ?lonski dom.
 
                    3. Wieczor sie nachylo? ju? ku po?nocy,
                          Szczyn?liw kto Gwiazda na niebie dzi? zoczy?
                                Pobiegnijmy i my spo?ym
                                Stanon? zgodnym serca ko?ym
                                Przed Panym, u ??obu.
                                        ?pieszcie tak?e i wy z nami
                                        ?odda? pok?on z pastyrzami
                                        Dzieciontku Bo?ymu!
 

ORYGINAU:
 
 
 
 
 

                       ( na melodio "Przybie?eli do Betlejem )                    Przyszli my sam ...                    1. Przyszli my sam do Jorgusia z kolyndom,                         Coby ?lonskom sie podzieli? gawyndom.                                Niy bydymy sie ju? smuci?                                Kej Luckowe piosnki nuci?                                Zacznie nom, Krzysiu som.                    2. Si?d?my wszyscy i podejmy se rynce,                        Za?piywejmy wspólnym g?osym w podziynce,                                Niych kolynda zagrzmi gromko,                                Narodzi?o sie Dzieciontko,                                W sercu nom, w ?lonski dom.                    3. Wieczor sie nachylo?ju? ku po?nocy,                         Szczyn?liw kto Gwiazda na niebie dzi? zoczy?                               Pobiegnijmy i my spo?ym                               Stanon? zgodnym serca ko?ym                               Przed Panym, u ??obu.                                       ?pieszcie tak?e i wy z nami                                       ?odda? pok?on z pastyrzami                                       Dzieciontku Bo?ymu! Na dzisioj tyla, ucz sie pomauu tyj kolyndy, bo je fajno i po s'loonsku! How sie. Antek  Witej Szwager !
Niy byda sie wypowiadou na tymat Twojego uostatniego szkryflanio kere rzes' naszykowou na Eho, bo niy znom tekstoow z'rooduowyh, za to posyuom Ci jego poroownanie z zapisym kery preferujymy na Republika Silesia. Cos' mi sie tak zdo, rze je uon barzi uodpowiadajony tres'ci i foonetyce s'loonskiyjgodki. Przeczytej sie uoba teksty wedle fonetyki uobu zapisoow i zmiarkuj jako je miyndzy niymiroorznica. Wedug mie zapis RS je precyzyjniejszy i nawet jak go bydzie czytou niys'loonzok, todrugi ( ale jurz S'loonzok ) lepi go zrozumi! WNIOSKI ? PYRSK ! Antek